Tag: horse riding

April 16, 2017

Ако смята човек да започне да се занимава сериозно със езда е важно да купи подходящата екипировка. Нейната основна роля не е да изглеждате добре, а се чувствате комфортно и в много случаи тя би ви предотвратила травми. Ще се опитаме да Ви помогнем при избора, дори с конкретни препратки към продукти, който са проверени.

Задължителните елементи, които са необходими на един ездач са следните:

  • Каска за езда
  • Клин(Брич)
  • Чапси
 • Обувки за езда

Тук следват неща, които не са задължителни, но са много желателни, ако не смятате това да бъде едно еднократно увлечение:

  • Ръкавици
  • Протектор за гръб
  • Нагайка
 • Шпори

Задължителни аксесоари:

 1. Каска за езда – Мисля, че няма нужда да обяснявам важността на този атрибут.  

В нашата база идват хора, които подценяват важността и. Казват ние само малко в манежа или излизат на езда вързани на керван твърдейки, “Няма страшно нали сме вързани за вас”, а още по страшно е когато са готови да качат собственото си дете на пони или кон без предпазна каска. Ползването на чужда каска е оправдано, ако се качвате еднократно,filltrustid,но при условие, че решите да практикувате този спорт, макар и рядко вземете си лична каска. Поради важността на каската ще обърне внимание на важните неща при нейният избор.

  • Първото нещо, което трябва да погледнете от вътрешната страна на каската трябва да е изписан стандарта, който покрива. Най – разпространеният стандарт е SNELL E2001, други позанти стандарти са PAS015:2011, the VG1 01.040 2014-12 and ASTM F1163:04a
 • Една каска се състой от следните части

 – Пластмасова обвивка

 – стериопор  

– последен слой от текстил

  –  Как да разберете дали каската е подходяща за вас

Измерете главата колко см. е (13 мм над веждите, завийте върховете на ушите и я заобиколете до най-пълната част на главата. Намерете най-пълната част от главата).

Изберете каска в този диапазон от размери

(Не забравяйте, че при слагането на стилове с повече подложки и по-малко отвори може да се наложи по-голям размер от измерения размер.)

Поставете каската на около 13 мм. над веждите. Натиснете надолу, докато се постави в правилната позиция на главата.

Трябва да можете да усетите върха на каската на върха на главата си. Ако не, каската  може да е твърде малка за вашият череп, затова повторете предишните стъпки със следващия размер нагоре.

Внимателно раздвижете каската, предната част на каската трябва добре да е прилепнала.

Проверете пространството в задната част на каскта. Тук може да има малко място, което да не е толкова критично, колкото предната област. Прекалено много прилепнало обаче не се препоръчва.

Регулирайте стягането на каишките. Започнете с предната каишка, като осигурите плътно прилепване под брадичката. (Никога на брадичката). След това регулирайте задната лента.

(Тези две закопчалки са там, за да се гарантира, че шапката / черепа, която сте монтирали, не пада и също така я държи в правилната позиция на главата, докато яздите).

Каска може да бъде различна на външен вид и

 1. Клин(Брич) – панталоните за езда имат своите специфики. Те са изработени от здрав плат, който пълно обгръща крака, те са уплътнени на седалището и прасеца и трябва да бъде еластичен.
 2. Чапси – Те могат да бъдат от плат или кожа, те се увиват около крака и прасеца, захващат се с цип и се се промушват под подметката на обувката. Тяхната задача да предпазва от претриване от вътрешната страна на крака.
 3. Обувки за езда – Много често хората пренебрегват важността на удобните обувки за езда, дори използват маратонки. Обувките за езда са два основни вида ботуши и боти, те могат да бъдат от естествена кожа или изкуствена кожа. Трябва да имат не голям ток около 2 см.  Когато използвате ботуши не е необходимо да използвате чапси, но техният недостатък е по – трудното обуване и събуване. Ботите са по – лесни за обуване и събуване, но налагат употребата на чапси.

Това са нещата, които са задължителни, а сега ще разкажем за аксесоарите, които на са задължителни, но създават удобство.

Препоръчителни аксесоари:

 1. Ръкавиците могат да се ползват, както лятото така и зимата, основната им роля е да предпазват от триенето на поводите в кожата, за по – добър контакт и управление на коня, да предпазват от мръсотия и студ.

Летните ръкавици са от по – тънка кожа, като по тях има отвори за проветряване.

Зимните ръкавици са по – дълги от по – плътна кожа, за по – добре предпазване от студа и вятъра.

 1. Протектор за гръб – ездата е от спортовете при които, има сериозен риск от нараняване, Best Fake ID Websites,особено когато човек иска се занимава сериозно,за това всяка възможност за допълнително предпазване е добре дошла. Конят е животно, което има своите страхове при езда сред природата той се стряска от множество неща, които може да срещнете. Може да Ви изглежда нелепо, но дори найлонов шумолящ найлонов плик могат да предизвикат повдигането на предните крака и да доведат да вашето падане и тук протектора за гръб може много да ви помогне. Има още много причини поради, които можете да се озовете на земята.

Има различни варианти спрямо бюджета, който сте готови до отделите, аз ще ви покажа двата най – разпространени.

  1. Пластмасов вариант – това е по – бюджетният вариант, той е направен изцяло от пластмаса, това са модели, които се използват от мотористи. Този вариант е подходящ за начинаещи ездачи. Те са по – неудобни, тялото е по – трудно маневрено и са по – тежки.
  1. Най – разпространени са жилетки с гел пияна, която е покрита с плат. Предимствата са, че са относително леки и удобни, както през зимния и летен сезон и за подходящи, както за възрастни и деца. Недостатък, е както и при пластмасовите, е че са обемисти и остават усещането че сте ограничени в движението на тялото.
 1. Последните години се появиха air jacket жилетки, те са като обикновена жилетка към, която има закачен патрон с въздух, а той е закачен с шнур към седлото. Ако се случи инцидент да паднете патрона пуска въздуха  от патрона и жилетка се надува мигновено. Основното предимство, е че вие яздите без да усещате допълнителен товар, fake id,имате усещането, че сте облачен с обикновено елече, но същевремено сте предпазен. Главният му недостатък е цената, доста са скъпи.
 1. Нагайката е пръчка, с която подканвате коня.

4. Шпорите са елемент от екипировката на напредналия ездач, те могат да навредят много на един начинаещ ездач, даже да бъдат опасни. Едно неправилно движение с тях може да нарани коня и той подтикван от естествения си инстинкт за самосъхранение да побегне в галоп, което би довело до не предвидено поведение  и съответно последствия.

2 May 29, 2014

If you think a person is seriously involved in riding, it is important to buy the right equipment. Its main role is not to look good, but you feel comfortable and in many cases it will prevent you from getting injured. We will try to help you in choosing, even with specific references to products that are checked.

The obligatory elements that a rider needs is the following:

 • Riding helmet
 • Wedge (Brich)
 • Chaps
 • Riding boots
 • Here are things that are not mandatory, but are very desirable if you do not think this is a one-time enthusiasm:
 • Gloves
 • Protector for back
 • Horse whip
 • Spurs
 • Required accessories:
 • Riding helmet – I do not think I need to explain the importance of this attribute.

In our base come people who underestimate the importance of it. We only say a little in the mane or go riding tied to a caravan claiming, “It’s not scary we are tied to you,” and even more scary is when they are ready to put their own child Pony or horse without a helmet. Using a foreign helmet is justifiable if you are only on a one-time basis, but if you choose to practice this sport, you rarely have a personal helmet. Because of the importance of the helmet, it will pay attention to the important things of her choice.

The first thing you need to look at inside of the helmet should be the standard that covers it. The most common standard is SNELL E2001, other positives of standards are PAS015: 2011, the VG1 01.040 2014-12 and ASTM F1163: 04a

A helmet consists of the following parts

– Plastic wrapper

– steriophor

– the last layer of textile

     – How to find out if the helmet is right for you

Measure the head as small as 13 mm above the eyebrows, screw the tip of the ears and move it to the fullest part of the head, find the fullest part of the head.

Choose a helmet in this range of sizes

(Remember that when placing styles with multiple pads and fewer holes, you may need a larger size than the dimension you want.)

Set the helmet to about 13 mm. Over the eyebrows. Push down until it is in the correct head position. You should be able to feel the top of the helmet on the top of your head. If not, the helmet may be too small for your skull, so repeat the previous steps with the next size up.

Carefully move the helmet, the front of the helmet should fit nicely.

Check the space at the back of the cartridge. There may be a little space here that is not as critical as the front area. Too much cling is not recommended.

Adjust the straps on the straps. Start with the front strap, ensuring a tight fit under the chin. (Never on your chin). Then adjust the rear tape.

(These two fasteners are there to ensure that the hat / skull that you mount does not fall and also holds it in the correct head position while riding).

Helmet can be different in appearance and

 1. Klin (Brich) – Riding pants have their own specifics. They are made of sturdy cloth, which completely envelopes the legs, they are compacted on the seat and calf and must be elastic.
 2. Chapps – They can be made of cloth or fur, wrap around the leg and calf, grip the zipper and sneak under the shoe sole. Their task is to protect against rubbing from the inside of the leg.
 3. Riding Shoes – Very often people overlook the importance of comfortable riding shoes, even use sneakers. Riding boots are two main types of boots and boots, they can be made of genuine leather or synthetic leather. They should have a non-large current of about 2 cm. When using boots, it is not necessary to use pockets, but their disadvantage is the harder shoe and wobble. Boots are easier to train and lift, but they require the use of chaps

These are the things that are mandatory, and now we will talk about the accessories that are not obligatory, but they create convenience.

Recommended accessories:

Gloves can be enjoyed both summer and winter, their primary role is to protect the skin from friction, to better contact and manage the horse, to protect from dirt and cold.

The summer gloves are made of thinner leather with ventilation openings.

Winter gloves are longer than thicker skin to better protect from cold and wind.

 1. Back Protector – Riding is a sport where there is a serious risk of injury, especially when one wants to deal seriously, so every opportunity for additional protection is welcome. The horse is an animal that has its fears in riding in the nature, it is startled by the many things you may encounter. It may seem ridiculous to you, but even a nylon rustling nylon bag may cause the front legs to lift and cause your fall and here your back protector can greatly help you. There are many other reasons why you can get on the ground.

There are different options to the budget you are ready for departments, I will show you the two most common.

Plastic variant – this is a more budget option, it is made entirely of plastic, these are models that are used by motorcyclists. This option is suitable for beginner riders. They are more inconvenient, the body is more difficult to maneuver and heavier.

Most common are gloves with drunk gel, which is covered with cloth. The advantages are that they are relatively light and comfortable as in the winter and summer season and are suitable for both adults and children. The disadvantage is, as with plastic ones, that they are bulky and leave the feeling that you are limited in the movement of the body.

In recent years, air jackets have come in, they are like a simple vest to which has a hatched air cartridge, and he is hooked to the saddle. If an accident occurs, fall off the cartridge releases the air from the cartridge and the vest is inflated instantly. The main advantage is that you ride without feeling extra load, you have the feeling that you are cloudy with an ordinary but you are at the same time safe. Its main disadvantage is the price, quite expensive.

 1. The chopstick is a stick that invites the horse.
 2. Spurs are an element of the advanced rider’s equipment, they can do a lot to a beginner rider even if they are dangerous. An improper movement with them can injure the horse, and he is urged by his natural self-preservation instinct to run into a gallop, which would lead to unplanned behavior and consequent consequences.